40 Yıl

Sürdürülebilirlik Politikası

Doğa ile savaş halindeyiz, eğer kazanırsak, kaybedeceğiz! (Hubert Reeves)

Yasalara göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Sanayileşmenin ve kentleşmenin etkisi ile çevre sorunları ortaya çıkmaya başlayınca bazı insanlar bu hakkın sadece kendilerine ait olduğunu düşünüp diğer canlıların yaşam hakkını yok saymışlar. 20. yüzyılda başlayan tüketim çılgınlığı maalesef insanlara bir nimet ve emanet olarak verilmiş doğayı sömürmeye yöneltmiş. İnsanların bu doyumsuzluğu kendi yaşamlarını ve geleceklerini tehlikeye atmasına neden olmuş. Çevre sorunlarının artması ile bazı ülkelerin önlemler alma çabası başlamış ama bunun yetersiz olduğu görülmüş.

Sonuç olarak günümüzde, önlemlerin topyekün küresel olarak alınması gerektiği herkes tarafından net bir şekilde anlaşılmış durumda. Artık herkesin çıkarına olan şey ortak değerimiz ve yaşam kaynağımız olan dünyamızı korumak olmalı.

Biz de EEC Electronics olarak gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden; şirketimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma modelini kurmayı, sürdürmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz.

Ekolojik Düzen

Bütün canlılar hem birbirleri hem de cansız çevreleri ile etkileştikleri ekosistemin bir parçasıdır. Bu ekosistemin tüm unsurları birbirlerine karmaşık bir düzen halinde bağlıdır. Dolayısıyla bir parçası yok edilir veya zarar görürse, diğer kısımlarda bununla bağlantılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. İnsanoğlunun neden olduğu; küresel ısınma, iklim değişikliği, ekolojik düzenin bozulması, kaynakların kirlenmesi, çarpık kentleşme gibi sorunlar dolayısıyla doğal çevremiz giderek bozulmakta, bu durum sosyal ve ekonomik sorunlara da neden olmaktadır. EEC Electronics olarak sürdürülebilir gelişmenin çevresel, sosyal ve ekonomik gelişmelerin bir arada olması ile düzgün olarak işleyeceği ve gelişeceğinin bilincindeyiz.

Bu nedenle EEC Electronics olarak her faaliyetimizde; çevreye duyarlı hareket edip, kaynakları verimli ve bilinçli bir şekilde kullanarak işletmemize, çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, ülkemize ve dünyaya katkıda bulunacağımıza bu vesile ile sağlıklı ve bilinçli toplumların oluşacağına inanmaktayız.

Dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik düzeni koruma altına almak amacıyla, EEC Electronics olarak ürünün tasarımından, bertaraf edilmesine kadar geçen tüm süreçte yasal mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan tüm düzenlemelere uymaktayız. Bu yönde var olan düzenlemelerin yanı sıra Gümrük Birliği anlaşması ile içinde olduğumuz Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde ulusal düzeyde alınan yasal önlemlerin uyumluluğunu sağlamak amacıyla oluşturulan direktiflere de uymakta ve bu yaklaşımımızı beyan ettiğimiz çevre politikası ile taahhüt etmekteyiz.

Çevre Yönetim Sistemimiz

Çevre Yönetim Sistemimiz TÜV Rheinland tarafından ISO 14001 standardına göre belgelidir. Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Atık Yönetimi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar olan TAP- Taşınabilir Pil İthalatçıları Derneği’nin yanı sıra AGID Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve Belediyeler ile iş birliği yapmaktayız.

Ürünlerimizde yasa ve yönetmelikler ile belirtilmiş olan çevreye zararlı, yasaklı maddeleri kesinlikle kullanmamaktayız. Çevreyi olumsuz olarak etkileyecek herhangi bir prosesimiz bulunmamaktadır. Çevre ile uyumlu ve temiz üretim yapan bir üreticiyiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı incelemeleri neticesinde şirketimizin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında olmadığı görülmüştür. Ayrıca İSKİ incelemeleri neticesinde endüstriyel atık suyumuzun olmadığı tespit edilmiştir. Enerji tüketimimizi ölçüyor ve izliyoruz, düşürmek için önlemler alıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz

EEC Electronics olarak büyük bir aileyiz, her bir çalışanımız ve stajyerlerimiz bizim için değerli ve önemlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz TÜV Rheinland tarafından ISO 45001 standardına göre belgelidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ayrıca danışman bir şirket ile çalışmaktayız.

Çalışan temsilcileri, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren temsilci vb. kişilerden oluşan ISG Kurulu düzenli olarak toplanmakta ve gereken kararlar alınmaktadır. Şirketimizde sürekli olarak risk değerlendirmeleri yapılmakta ve gereken önlemler alınmaktadır.

İşyerimize haftada bir doktor gelmekte ve gerekli çalışmaları yapmaktadır. İşe alınacak personel işe başlamadan önce sağlık tetkikinden ve doktor muayenesinden geçmektedir. Oryantasyon eğitimi ve gereken eğitimler verilmektedir. Tüm çalışanlarımıza periyodik olarak sağlık tetkikleri 2 yılda bir tekrarlanmaktadır

Güvenli, sağlıklı ve düzgün çalışma ortamı açısından aydınlatma, gürültü ve VOC parametreleri kişisel maruziyet ve ortam açısından ölçülmektedir. Çalışanlarımız için sürekli ve planlı iş güvenliği eğitimleri yapılmakta ve gereken ekipmanları sağlanmaktadır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve söz konusu işe özel çalışma ortamında maruz kalınan sağlık risklerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için tedbirler alınmaktadır. İşyerimizde yangın alarm, acil anons ve yangın söndürme sistemi ile acil aydınlatma sistemi kuruludur.

Tüm çalışanlarımız kendi özgür iradeleri ile çalışmaktadır. Çalışanlarımızın maaşları kendi banka hesaplarına yatırılmaktadır. Mesai çalışmaları yasal mevzuata göre ücretlendirilmektedir. Çalışma saatleri konusunda yasalara uyulmaktadır.

İnsan Hakları Sözleşmesi ve yasalarımızda olduğu gibi şirketimiz açısından da kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir; din, dil, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, engellilik durumu, medeni durumu, cinsel tercih, sendika üyeliği, felsefi inanç ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin herkes eşittir.

Çalışanlarımızın her zaman örgütlenme özgürlüğü bulunmaktadır. Mevzuata uygun bir ön bildirim süresinin ardından çalışanlarımız özgür iradeleri doğrultusunda iş akdini sona erdirmekte serbesttir. Mevzuata uyumlu olmak şartı ile göçmen işçi çalıştırılabilir. Bu durumda çalışanlarımız ile eşit haklara sahiplerdir.

Şirketimizin cinsel taciz konusunu içine alan bir disiplin yönetmeliği vardır. Bugüne kadar bu konuda bir olay yaşanmamıştır. Çalışanlarımızdan herhangi birisine ameliyat gerektirecek yaralanma veya ölümüne neden olan bir kaza olmamıştır. Şirketimiz, ortakları ve çalışanları yolsuzluk veya rüşvetle ilgili herhangi bir davaya karışmamıştır. Yetkili makamlardan çevre ihlallerine ilişkin herhangi bir bildirim almadık ve herhangi bir olumsuz çevre olayı yaşanmamıştır.

Çalışanlarımızın öğlen paydosunda masrafı şirketimizden karşılanmak üzere yemekhanede yemek yeme, ara paydoslarda masrafı şirketimizden karşılanmak üzere su, çay, kahve vb içecekleri içme hakkı bulunmaktadır. Çalışanlarımızın yanlarında getirebilecekleri gıda maddelerinin muhafaza edilmesine yönelik mutfak, eşyalarını muhafaza edebilecekleri dolap ve sürekli olarak temizlenen tuvalet imkanı bulunmaktadır.

Yasalara karşı herhangi bir olgu içinde olmamız, sigortasız işçi çalıştırmamız, asgari ücretten daha düşük maaşla işçi çalıştırmamız, çocuk işçi çalıştırmamız, zorla işçi çalıştırmamız, çalışanların kimlik belgelerine veya alacaklarına teminat olarak el koymamız, disiplin cezası olarak maaş kesintisi uygulamamız, şiddet, şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar, taciz edici diğer davranışlar, sözlü sataşma, her hangi bir şekilde gözdağı verme veya korkutma içinde olmamız kesinlikle mümkün değildir.

Tedarikçilerimiz

Tedarikçilerimizi sürekli olarak denetliyoruz. Onaylı tedarikçilerden onaylanmış markalı ürünleri satın alıyoruz. Çocuk işçi çalıştırmayan tedarikçiler ile çalışıyoruz. Tedarikçiler ile yaptığımız anlaşmalarda minimum çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal gereklilikleri aramaktayız.

Çatışma

Çatışmanın finansmanına katkıda bulunan her türlü eylemden kaçınmayı ve ilgili Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına veya uygulanabilir olduğunda bu kararları uygulayan yerel yasalara uymayı ve tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın da aynı hususlara uymalarını destekliyoruz.

Acil Aydınlatma Ürünlerinin Önemi

Acil aydınlatma bir binada normal aydınlatma sisteminin; yangın, deprem, terör, sabotaj gibi nedenlerle devre dışı kalması halinde; derhal, otomatik olarak devreye girerek, insanların karanlıkta kalmadan, güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan ikincil bir aydınlatma türüdür. Acil aydınlatma sisteminin amacı acil bir durumda hızlı ve güvenli bir tahliye sağlayarak can kayıplarını önlemektir.

Can güvenliği sağlayan acil aydınlatma ürünleri üreticisi olmanın bilinci ile; standartlara uygun, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü, kolay monte edilebilen, farklı isteklerin hepsini bir arada karşılayan, toplam kullanım maliyetinin uzun dönemde daha düşük olacağı ürünler tasarlamayı ve üretmeyi hedeflemekteyiz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemimiz TÜV Rheinland tarafından ISO 9001 standardına göre belgelidir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemimiz ISO 10002 standardına göre belgelidir.

Şirketimiz Açısından Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik işletmeler açısından; şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmadığı, büyümenin sadece ekonomik açıdan değil, sosyal sorumlulukların ve çevre korumasının da dahil edildiği bir yönetim anlayışıyla bütünleşmesi ile gerçekleşebilir. Sorumlu bir üretici olan EEC Electronics sürdürülebilirlik kavramını benimseyerek ve özümseyerek bu doğrultuda uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde çalışmalarını artırarak devam ettirecektir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alarak, katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünler ve yenilikçi hizmetler ile sadece şirketimizin değil; Ülkemizin de rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor, ülke ekonomisine ve istihdama olan katkımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik bilincini iş süreçlerimizin içine entegre etmeye ve geliştirmeye kararlıyız. Amacımız, sürdürülebilirliğe ulaşmak için etkili olabileceğimiz her alanda etkin bir rol üstlenmektir. Sürdürülebilirlik performansımızın ölçümlenmesinde şeffaf olmaya kararlıyız.

Bireysel Olarak Sürdürülebilirlik

Buna paralel olarak sürdürülebilirlik konusunda bizlere bireysel olarak büyük sorumluluk düşmektedir. Bu ekolojik düzenin bir parçası olarak hepimiz tek tek sürdürülebilirliğin önemini benimsemeli ve kendi çapımızda aydınlatmadan enerji tasarrufuna, ısınmadan su kullanımına, temizlikten beslenmeye günlük yaşamımızdaki alışkanlıklarda değişikliğe giderek birbirimize ve topluma örnek olmalı ve bu sayede geleceğe katkıda bulunmalıyız.