40 Yıl

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli ziyaretçilerimiz,

ELEKTRONİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş. (“EEC ELEKTRONİK”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği için hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, EEC Elektronik ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem göstermekteyiz. KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile EEC Elektronik “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda anlatıldığı gibi işlemektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Tarafınıza hizmet vermek, hizmetin devamlılığını sağlamak ve hizmet kalitesinin takibi amacıyla yapmış olduğumuz görüşmeler, sözleşmenin kurulması, imzalanması ve ifası amacıyla sözleşmenin tarafı olan veya sunduğumuz hizmetlerden yararlanan gerçek kişilere ait temin edilmesi muhtemel ad, soyad, nüfus cüzdanı veya ehliyet veya pasaport suretleri, doğum yeri ve tarih bilgisi, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka ve kredi kartı hesap bilgileri, fotoğraf, güvenlik kamerası kayıtları (CCTV), çağrı merkezi tarafından yapılan ses kaydı ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında EEC ELECTRONICS tarafından işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz EEC ELECTRONICS tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Ürün veya hizmetlerin kullanılması, satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası, sunulmakta olan hizmetin altyapı veya cihaz bakım, onarım, kurulum, yerinde servis gibi hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi gibi hususların takibi,
 • Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması,
 • İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz EEC ELECTRONICS ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında,
 • Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında,
 • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklara bildirim zorunluluğu ve EEC ELECTRONICS hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş ortakları ve diğer altyapı tedarikçilerinin nezdinde işlem tesisi, kurulum, bakım ve benzeri işlemler için güvenlik ve kimlik tespiti amacı ile bu ilgililerin bilgilendirilmesi,
 • Ödemelerin yapılabilmesi sebebiyle yazılı sözlü iletişim kurulması,
 • Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi,

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlara Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, EEC ELECTRONICS’in ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

 • Grup şirketlerimiz, hissedarlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve şirket yetkililerimize,
 • Şirketimizin bağımsız denetçilerine, mali müşavirlerine, danışmanlarına, avukatlarına, çalıştığımız bankalara, bu bahsi geçen tarafların yetkili çalışanlarına,
 • Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına, aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. İlgili kişi, doğru ve gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla Şirketimiz tarafından belirli periyotlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.

5. Saklama Süresi ve İmha

İşbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel veriler sözleşmenin sona ermesini müteakip ilgili mevzuat gereği 10 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 10 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 10 yılın dolmasına müteakip 180 gün içinde imha edilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunun 13. maddesinin 1. fırkası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) elektronikcihazlar@hs01.kep.tr adresi ya da EEC Elektronik'e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, kvkk@eecelectronics.com.tr adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Elektronik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Formu” ile bize bildirebilir veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.